Åk 9

4. Repetition

V.13

Tisdag: PROV på kapitel 4

Rubrik 5.1: Taluppfattning och tals användning

 • Arbeta i er matematikbok (eller digitala bok) med kapitel 5.1, minst en nivå.
 • Arbeta i kunskapsmatrisen för att fylla med minst E i åk 7, 8 och 9 för detta område
 • Mer: Arbeta i Formula 9 med motsvarande kapitel eller arbetsblad som finns i klassrummet.

Mål:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.


V.14

Tisdag: PROV på Taluppfattning och tals användning

Rubrik 5.2: Algebra

 • Arbeta i er matematikbok (eller digitala bok) med kapitel 5.2, minst en nivå
 • Arbeta i kunskapsmatrisen för att fylla med minst E i åk 7, 8 och 9 för detta område
 • Mer: Arbeta i Formula 9 med motsvarande kapitel eller arbetsblad som finns i klassrummet.

Mål:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.


V.16

Tisdag: PROV på Algebra

Rubrik 5.3: Geometri

 • Arbeta i er matematikbok (eller digitala bok) med kapitel 5.3, minst en nivå
 • Arbeta i kunskapsmatrisen för att fylla med minst E i åk 7, 8 och 9 för detta område
 • Mer: Arbeta i Formula 9 med motsvarande kapitel eller arbetsblad som finns i klassrummet.

Mål:

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.


V.17

Tisdag: PROV på Geometri

Rubrik 5.4: Samband och förändring

 • Arbeta i er matematikbok (eller digitala bok) med kapitel 5.4, minst en nivå
 • Arbeta i kunskapsmatrisen för att fylla med minst E i åk 7, 8 och 9 för detta område
 • Mer: Arbeta i Formula 9 med motsvarande kapitel eller arbetsblad som finns i klassrummet.

Mål:

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.


V.18

Tisdag: PROV på samband och förändring

Rubrik 5.5: Sannolikhet och statistik

 • Arbeta i er matematikbok (eller digitala bok) med kapitel 5.5, minst en nivå
 • Arbeta i kunskapsmatrisen för att fylla med minst E i åk 7, 8 och 9 för detta område
 • Mer: Arbeta i Formula 9 med motsvarande kapitel eller arbetsblad som finns i klassrummet.

Mål:

 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.


V.19

Tisdag: PROV på Sannolikhet och statistik

Rubrik 5.6: Problemlösning

 • Arbeta i er matematikbok (eller digitala bok) med kapitel 5.6, minst en nivå
 • Arbeta i kunskapsmatrisen för att fylla med minst E i åk 7, 8 och 9 för detta område
 • Mer: Arbeta i Formula 9 med motsvarande kapitel eller arbetsblad som finns i klassrummet.

Mål:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.


V.20

Tisdag: PROV på problemlösning


4. geometri

V.6

BAS: s.92 - 94

Z-bok: s.176 - 182

Rubrik 4.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Kunna rita symmetrilinjer i objekt
 • Veta skillnaden mellan spegelsymmetri och rotationssymmetri

V.7

BAS: s.95 - 99

Z-bok: s.183 - 187

Rubrik 4.2

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: Alla
 • TVÅ: Alla
 • TRE: Alla

Mål:

 • Beräkningar med längdskala, areaskala, volymskala

V.8

BAS: s.100 - 104

Z-bok: s.188 - 194

Rubrik 4.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Lösa ekvationer med flera nämnare
 • Utföra korsmultiplikation

V.10

BAS: s.105 - 109

Z-bok: s.195 - 200

Rubrik 4.4

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Veta vad likformighet är
 • Hantera topptriangelsatsen

V.11

BAS: s.110 - 114

Z-bok: s.201 - 206

Rubrik 4.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Hantera Pythagoras sats

V.12

Repetition av volym.

Uppgifter läggs i Teams samt delas ut

Mål:

 • Hantera volymberäkningar på alla olika geometriska kroppar som finns i formelbladet

Träna inför prov:

BAS: s.115 - 117 Blandade uppgifter

Z-bok: s.207 - 209 Blandade uppgifter

Läs sammanfattningen s.219

Övningsprov

V.13

PROV: tisdag


3. Algebra

V.50

BAS: s.61 - 64

Z-bok: s.124 - 129

Rubrik 3.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Teckna uttryck

V.51

BAS: s.65 - 69

Z-bok: s.130 - 135

Rubrik 3.2

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: Alla
 • TVÅ: Alla
 • TRE: Alla

Mål:

 • Förenkla uttryck med parenteser

V.2

BAS: s.70 - 74

Z-bok: s.136 - 141

Rubrik 3.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Lösa ekvationer

V.3

BAS: s.75 - 82

Z-bok: s.142 - 152

Rubrik 3.4 & 3.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Lösa problem med hjälp av ekvationer, t ex procent
 • Hantera proportioner

V.4

BAS: s.83 - 86

Z-bok: s.87 - 103

Rubrik 3.6 & Blandade uppgifter

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Lösa ekvationssystem

Träna inför prov:

BAS: s.87 - 91 Blandade uppgifter

Z-bok: s.104 - 109 Blandade uppgifter

Läs sammanfattningen s.172 - 173

Övningsprov

V.5

PROV: tisdag


2. samband och förändring

V.45

BAS: s.36 - 40

Z-bok: s.68 - 75

Rubrik 2.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Beräkna procent och promille i andelar
 • Hantera mer 100%
 • Skillnad mellan procent och procentenheter

V.46

BAS: s.41 - 45

Z-bok: s.76 - 86

Rubrik 2.2 & 2.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 61, 62, 63, 64, 65
 • TVÅ: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 66, 67, 68, 69, 70
 • TRE: 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75

Mål:

 • Användning av förändringsfaktor
 • Beräkna upprepade förändringar
 • Vad är en funktion?
 • Hantera ett koordinatsystem, placera ut (x,y)
 • Rita grafer i ett koordinatsystem

V.47

BAS: s.46 - 55

Z-bok: s.87 - 103

Rubrik 2.4 & 2.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: alla
 • TVÅ: alla
 • TRE: alla

Mål:

 • Hantera linjära funktioner
 • Begreppen oberoende och beroende variabel
 • Variablerna k och m, vad är det?
 • Avgöra vilken funktion som tillhör vilken graf
 • Tillämpning av linjära funktioner

V.48

Förmågor i fokus s.115, 117, 118, 119

Läs sammanfattningen s.120 - 121

V.49

BAS: s.56 - 60 Blandade uppgifter

Z-bok: s.104 - 109 Blandade uppgifter

s. 110 - 113: Träna samband & förändring, utveckla samband & förändring

Övningsprov

V.50

PROV: tisdag för alla


1. Taluppfattning

V.35

BAS: s.4 - 8

Z-bok: s.8 - 14

Rubrik 1.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: Alla
 • TVÅ: Alla
 • TRE: Alla

Mål:

 • Potenser; grundpotensform
 • Prioritering

V.36

BAS: s.9 - 14

Z-bok: s.15 - 19

Rubrik 1.2

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45
 • TVÅ: 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54
 • TRE: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Mål:

 • Förkorta/förlänga bråk
 • Hantera de fyra räknesätten i bråk

V.37

BAS: s.15 - 17

Z-bok: s.20 - 26

Rubrik 1.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
 • TVÅ: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87
 • TRE: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Mål:

 • Hantera negativa tal i de fyra räknesätten
 • Potenser med negativ bas

V.38

BAS: s.18 - 19

Z-bok: s.27 - 31

Rubrik 1.4

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
 • TVÅ: 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117
 • TRE: 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126

Mål:

 • Hantera potenser i division och multiplikation

V.39

BAS: s.20 - 24

Z-bok: s.32 - 37

Rubrik 1.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136
 • TVÅ: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145
 • TRE: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156

Mål:

 • Små tal som potenser

V.40

BAS: s.25 - 28

Z-bok: s.38 - 42

Rubrik 1.6

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 157, 158, 159, 161, 162, 163
 • TVÅ: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
 • TRE: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177

Mål:

 • Räkna med grundpotensform

V.41

BAS: s.29 - 32

Z-bok: s.43 - 49

Rubrik 1.7

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS: Alla uppgifter
 • ETT: 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187
 • TVÅ: 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197
 • TRE: 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207

Mål:

 • Kvadratrötter

V.42

PROV: tors, fre

V.43

EU Code Week: Programmering